Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne pomiędzy organami państwa a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która w bardzo istotnym i szerokim zakresie ma wpływ na każdego z nas, albowiem dotyczy wielu codziennych aspektów naszego życia, jak chociażby kwestii możliwości budowy budynków, legalizacji pobytu cudzoziemców przyjeżdzających do Polski do pracy, czy też uzyskania świadczeń socjalnych.   

Z tego powodu zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej przez naszą Kancelarię gwarantuje Klientom ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi. Mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej naszym klientom związanej z załatwieniem wszelkiego rodzaju spraw przed organami administracji.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji  publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

  1. zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej,
  2. reprezentację w postepowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy Komisją Nadzoru Finansowego,
  3. reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, w tym w zakresie wznowienia postepowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych,
  4. reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,
  5. reprezentację przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.