Prawo administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne pomiędzy organami państwa a obywatelami w zakresie nakładanych na nich praw i obowiązków. Jest to jedna z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która w bardzo istotnym i szerokim zakresie ma wpływ na każdego z nas, w tym na osoby prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki prawa handlowego.

Z tego powodu zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej przez naszą Kancelarię gwarantuje Klientom ochronę i realizację ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, administracji rządowej, jak i innymi organami administracji publicznej, a także sądami administracyjnymi. Mamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do zapewnienia profesjonalnej obsługi prawnej naszym klientom związanej z załatwieniem wszelkiego rodzaju spraw przed organami administracji.

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje reprezentację we wszelkich postępowaniach przed organami administracji  publicznej na każdym etapie toczącej się procedury administracyjnej i sądowo-administracyjnej, w tym w szczególności:

  1. zaskarżanie uchwał jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych wydawanych przez terenowe organy administracji rządowej,
  2. sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz przygotowanie wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego
    lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
  3. reprezentację w postepowaniach przed organami I i II instancji, w tym szczególności przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, powiatowymi i wojewódzkimi inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska i Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska czy Komisją Nadzoru Finansowego,
  4. reprezentowanie w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, w tym w zakresie wznowienia postepowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych,
  5. reprezentację przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym,
  6. reprezentację przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.