Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Kancelaria Adwokacka Łukasza Mielocha świadczy pomoc prawną z obszaru szeroko pojętego prawa ochrony konsumentów. Doradztwo dostosowane jest do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, z uwzględnieniem rodzaju i skali prowadzonej działalności. Priorytetem naszych działań jest umożliwienie Klientowi osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk wynikających z naruszenia prawa ochrony konsumentów.

Aktualnie obowiązujące prawo w sposób szczególny chroni konsumentów przed stosowaniem przez przedsiębiorców w umowach (w tym ogólnych warunkach umów, regulaminach) tzw. niedozwolonych postanowień (klauzul abuzywnych). Z uwagi na możliwość nałożenia na przedsiębiorcę kar przez Prezesa UOKiK za stosowanie powyższych postanowień w umowach z konsumentami, istotne jest ostrożne i skrupulatne redagowanie wzorów umów. W ramach świadczenia doradztwa prawnego w powyższym zakresie analizujemy stosowane przez Klienta wzory umów skierowane do konsumentów pod kątem występowania klauzul abuzywnych, a także redagujemy wzory umów z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki orzeczniczej sądów i Prezesa UOKiK.

Kancelaria Adwokacka Łukasza Mielocha świadczy kompleksową obsługę prawną obejmującą przygotowanie rozwiązań pozostających w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi w zakresie ochrony praw konsumentów. Zapewniamy również obsługę prawną związaną z prowadzeniem postępowań odwoławczych od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowania sądowego w sprawie uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa UOKiK, a także przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie oraz Sądem Najwyższym (m.in. w zakresie spraw dotyczących zagadnień antymonopolowych, w sprawach o uznanie wzorca umowy za niedozwolone). Bierzemy udział w kontrolach lub przeszukaniach przedsiębiorcy dokonywanych przez Prezesa UOKiK.