Prawo karne skarbowe

Rosnący deficyt sektora finansów publicznych wiąże się z potrzebą zwiększenia wpływów z tytułu podatków i co za tym idzie zwiększoną represyjnością organów skarbowych. Z tego też powodu walka z przestępstwami skarbowymi podlega stałej intensyfikacji. Zarówno dla przedsiębiorców, jak i zwykłych osób fizycznych oznacza to wzmożone kontrole i spory z organami podatkowymi.

Tak jak zakres opodatkowania jest szeroki, tak i podobna jest wielość sytuacji mogących rodzić odpowiedzialność karną skarbową. Tym, czym odpowiedzialność na gruncie prawa karnego skarbowego różni się jednak od odpowiedzialności podatkowej, jest przesłanka zawinienia. Jest to jeden z filarów obrony w sprawach o przestępstwa bądź wykroczenia skarbowe. Innym filarem jest zasada priorytetu egzekucji przed represją. Liczne instytucje prawa karnego skarbowego przewidują możliwość redukcji lub nawet wyłączenia odpowiedzialności karnej – jak choćby w przypadku efektywnego złożenia czynnego żalu przewidzianego w art. 16 Kodeksu karnego skarbowego.

Kancelaria Adwokacka Łukasza Mielocha z siedzibą w Poznaniu oferuje kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego. Doświadczenie adwokata Łukasza Mielocha jest w tym zakresie wzbogacane przez jego wiedzę teoretyczną, którą przekazuje studentom w toku prowadzonych od wielu lat wykładów na uczelni wyższe.  Praktyka oraz dogłębne zrozumienie zagadnień natury podatkowej nie pozwala nam zapomnieć, że u podstaw każdego przestępstwa i wykroczenia skarbowego leżą właśnie naruszenia przepisów podatkowych. Dlatego do minimalizacji odpowiedzialności karno-skarbowej aktywnie wykorzystujemy również instrumenty oferowane przez materialne przepisy podatkowe.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i skuteczną pomoc prawną już na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, ABW, CBA, CBŚP, KAS oraz innych organów posiadające uprawnienia dochodzeniowo-śledcze.

Wśród najczęściej prowadzonych spraw przez Kancelarię wymienić można:

 1. uchylanie się od opodatkowania i narażenie podatku na uszczuplenie (art. 54 k.k.s.),
 2. oszustwo i karuzela podatkowa (art. 56 k.k.s.),
 3. uporczywe naruszanie terminu wpłaty podatku (art. 57 k.k.s.)
 4. firmanctwo (art. 55 k.k.s.),
 5. niewystawienie faktury albo rachunku (art. 62 § 1 k.k.s.)
 6. obrót pustymi fakturami (art. 62 § 2 k.k.s.), 
 7. wyłudzenia podatku od towarów i usług (art. 76 k.k.s.),
 8. paserstwo akcyzowe (art. 65 k.k.s.),
 9. obrót znakami akcyzy (art. 70 k.k.s.),
 10. nielegalne urządzenia gier hazardowych (107 k.k.s.),
 11. niewpłacanie lub niepobieranie podatku przez płatnika (art. 77 i 78 k.k.s.)
 12. nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych (art. 61 k.k.s.),

Co istotne, do odpowiedzialności za czyn zabroniony przewidziany w prawie karnym skarbowym może dziś zostać pociągnięte także przedsiębiorstwo, które wskutek zachowania osoby fizycznej osiągnęło pewną korzyść majątkową. Aby uchronić się przed taką ewentualnością, zarząd przedsiębiorstwa  powinien wdrożyć wewnętrzną procedurę wykrywania i zapobiegania popełnianiu przestępstw. Istotne jest wykazanie, iż podjęto odpowiednie środki w celu wyeliminowania ryzyka popełnienia przestępstwa skarbowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc we wdrożeniu takiej właśnie procedury.

Świadczone przez nas usługi obejmują m. in. :

 1. audyt ukierunkowany na identyfikację ryzyk prawnych występujących w działalności przedsiębiorców oraz optymalizację tejże działalności pod kątem minimalizacji ryzyka w przyszłości,
 2. szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników działów księgowości oraz kadr i płac,
 3. wykorzystanie instrumentów prawnych umożliwiających zapobieżenie uruchomienia postępowania karnego skarbowego (korekta deklaracji podatkowej, czynny żal itd.)
 4. reprezentację w toku postępowań w sprawie o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i postępowania sądowego,
 5. udział w negocjacjach z organami ścigania, w przypadku decyzji o konsensualnym zakończeniu postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).