Prawo cywilne

W zakresie spraw cywilnych pomoc prawna udzielona przez Łukasz Mieloch Kancelarię Adwokacką najczęściej polega na:

 1. reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi, 
 2. przygotowaniu pozwów i wszelkich pism procesowych,
 3. udzielaniu porad prawnych i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego z zakresu prawa cywilnego,
 4. dochodzeniu roszczeń wynikających z umów,
 5. doradztwie w zakresie prawa zobowiązań, w tym zaciągniętych zobowiązań, kompensacji wierzytelności, udzielonych poręczeń i gwarancji, ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, dochodzenia roszczeń,
 6. dochodzeniu odszkodowań wynikających z czynów niedozwolonych,
 7. sporządzaniu opinii prawnych,
 8. obsłudze spraw spadkowych,
 9. obsłudze spraw rozwodowych;

W ramach usług Kancelarii świadczymy również pomoc prawną związaną z tworzeniem oraz opiniowaniem umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy umowy zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych w taki sposób, aby w największym stopniu zabezpieczały interesy naszych Klientów.

Świadczona przez nas pomoc prawna obejmuje m.in. przygotowywanie oraz analizę umów, takich jak:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o świadczenie usług
 • umowa najmu czy dzierżawy
 • umowa dzierżawy,
 • umowa pożyczki,
 • umowa darowizny,
 • umowa spedycji lub przewozu,
 • umowa deweloperska,
 • umowa o roboty budowlane,
 • umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa, np. factoringu, forfaitingu, franchisingu, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji, oraz umowy z zakresu prawa bankowego (gwarancji bankowej, kredytu, depozytu, pożyczki, zastawu, kaucji, przewłaszczenia).

Prawnicy naszej Kancelarii towarzyszą Klientom w całym procesie zawierania umowy – od sporządzenia jej projektu lub zaopiniowania projektu przedstawionego przez drugą stronę, poprzez uczestnictwo w procesie negocjacyjnym, aż do jej podpisania. W ofercie Kancelarii istnieje również możliwość jednorazowej oceny postanowień umownych, bądź sporządzenia jej zindywidualizowanego projektu. Kancelaria służy pomocą w przypadku zaistnienia sporu między stronami w toku realizacji umowy, poprzez reprezentację Klienta zarówno w postępowaniu mediacyjnym, jak i sądowym we wszystkich jego instancjach.