Koszty poniesione tytułem wynagrodzenia adwokata i rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu likwidacyjnym stanowią szkodę majątkową Ubezpieczonego i winny zostać zwrócone przez Ubezpieczyciela.

Do naszej Kancelarii zwrócił się klient, któremu Ubezpieczyciel w ramach postepowania
likwidacyjnego przyznał symboliczne odszkodowanie za zalanie lokalu użytkowego. Zespół kancelarii
odwołał się od decyzji ubezpieczyciela wykazując, że kwota wypłaconego odszkodowania została
ponad pięciokrotnie zaniżona. Kluczowym dowodem w sprawie okazała się prywatna ekspertyza
biegłego rzeczoznawcy majątkowego, który ustalił rzeczywistą skalę zniszczeń.
Finalnie ubezpieczyciel wypłacił klientowi kwotę ponad 28.000 PLN, odmawiając jednak zwrotu
kosztów sporządzenia prywatnej opinii oraz obsługi prawnej. W następstwie powyższej odmowy
adw. Łukasz Mieloch wytoczył powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi o zapłatę wszystkich kosztów
poniesionych przez klienta, związanych z zakwestionowaniem decyzji ubezpieczyciela.
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu uwzględnił powództwo, stwierdzając w
uzasadnieniu, iż uzasadnione i konieczne koszty pomocy prawnej oraz ekspertyzy biegłego
rzeczoznawcy, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym, stanowią szkodę
majątkową podlegającą naprawieniu przez ubezpieczyciela. Powyższy wyrok został utrzymany w
mocy przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.
Tym samym sądy obu instancji stanęły na stanowisku, że poszkodowany, który nie zgadza się
z wynikami postępowania likwidacyjnego ma prawo zażądać zwrotu wszystkich kosztów
związanych z kwestionowaniem decyzji ubezpieczyciela, w tym kosztów zlecenia ekspertyzy oraz
reprezentacji przez adwokata.