Starania zespołu Kancelarii doprowadziły do zawieszenia lekarza w prawach wykonywania zawodu za błędy i zaniechania w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Doświadczenie, wiedza i determinacja zespołu Kancelarii doprowadziła do pociągnięcia do
odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarza, który udzielając pierwszej pomocy medycznej
zaniechał przeprowadzenia niezbędnych badań diagnostycznych. Błąd medyczny popełniony
przez lekarza dyżurnego skutkował śmiercią pacjentki w sierpniu 2015 r.

Początkowo Okręgowy Sąd Lekarski przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Koszalinie
poprzestał na ukaraniu lekarza karą nagany. W następstwie złożonego przez adw. Łukasza
Mielocha środka odwoławczego, Naczelny Sąd Lekarski przy Naczelnej Izbie Lekarskiej
w dniu 5 marca 2020 r. wydał orzeczenie, w którym zawiesił lekarza w prawach
wykonywania zawodu lekarza na okres 1 roku.

Sprawa swój finał znalazła przed Sądem Najwyższym (sygn. akt I KK 178/20), który w
całości podzielił stanowisko prezentowane przez pełnomocnika zmarłej pacjentki – adw.
Łukasza Mielocha.

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko lekarzowi dyżurnemu bynajmniej nie zakończyło
sprawy, gdyż najbliższa rodzina zmarłej pacjentki wskutek prowadzonego przez Kancelarię
procesu cywilnego przeciwko Szpitalowi o zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego Sąd
Okręgowy w Koszalinie zasądził na rzecz rodziny zmarłej zadośćuczynienie pieniężne w
kwocie 330.000 PLN.

W chwili obecnej kancelaria reprezentuje rodzinę w postępowaniu karnym prowadzonym
przeciwko lekarzowi o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 155 § 2 k.k. (narażenie na
niebezpieczeństwo i nieumyślne spowodowanie śmierci).